Kontakbrief 1

13 Januarie 2017

 

KONTAKBRIEF NR. 1/2017

 

Geagte Langenhoven-ouers

 

Ek vertrou dat 2017 'n gelukkige jaar vir u kind in die Hoërskool Langenhoven sal wees. Die personeel is van voorneme om, soos in die verlede, hul beste te lewer in belang van u kind.

 

Mag ons almal die Here se goedheid en genade mildelik in 2017 ervaar!

 

1.            MATRIEKUITSLAE

 

Die matriekklas van 2016 het weer baie goed presteer. ‘n Opsomming van die uitslae sluit in:

 

 • 10 A-gemiddeldes

 • 18 B-gemiddeldes

 • 19 C-gemiddeldes

 • 105 vakonderskeidings

 • 60% van klas slaag met universiteitstoelating

   

Die skool se toppresteerder was Lané Labuschagne wat ’n gemiddeld van 89,6% en 7 vakonderskeidings behaal het.

 

Die ander toppresteerders van die skool was:

 

Daniel van Schalkwyk         87,7% (7 onderskeidings)

Sanja Steenekamp              84,9% (7 onderskeidings)

Kristia van Wyk                    84,9% (6 onderskeidings)

Francois van Tonder            84% (6 onderskeidings)

Christine van Zyl                  83,1% (6 onderskeidings)   

Lize Jooste                           81,4% (5 onderskeidings)

Carla Gray                           80,7% (5 onderskeidings)

Elizma van Staden               80,3% (4 onderskeidings)

Nia Taljaard                          80% (2 onderskeidings)

Marlé vd Berg                      4 onderskeidings

Roché Saayman                  4 onderskeidings

Angelique Booysen              4 onderskeidings

 

Baie geluk aan hierdie leerders en hul ouers. Hierdie uitslae is ’n bewys van die hoë akademiese standaard waarop ons baie trots en dankbaar is.

 

2.            ATLETIEK:  KLEUREBYEENKOMS

 

Die byeenkoms vind op Donderdag, 19 Januarie plaas. Heerlike verversings sal aangebied word en u teenwoordigheid gaan van hierdie byeenkoms ‘n  sukses maak.  Die optogte begin om 16:00 en die laaste item behoort om 20:30 afgehandel te wees.

 

3.            KWARTAALTOETSE

 

Aan die einde van hierdie kwartaal sal u 'n toetsverslag ontvang oor u kind(ers) se akademiese vordering. Deur van die begin af aandag te skenk in die klas en gereeld te werk, is sukses binne elke leerder se bereik.  ‘n Amptelike toetsreeks word vanaf  6 – 17 Maart geskryf.  Teen 20 Januarie 2017 behoort  u ’n assesseringsprogram vir elke vak van u kind se vakonderwysers te ontvang.

 

4.            KWARTAALPROGRAM

 

Die belangrikste datums waaroor ons tans beskik, verskyn op die aangehegte program. Probeer asseblief die tyd inruim om die skool se aktiwiteite by te woon, veral dié waarby u kind betrokke is.

 

 

5.            SKOOLTYE:  EERSTE KWARTAAL

 

Soos verlede jaar, begin die skool om 07:10, en sluit om 13:30 in die somermaande. Woensdae sluit die skool 40 minute vroeër, d.w.s. om 12:50.  Die personeel bly op Woensdae 20 minute na die gewone sluitingstyd by die skool.  Op dié wyse word 'n uur-skof geskep om te benut vir personeel-, vak- en ander beplanningsvergaderings.

 

6.            ONDERRIGGELDE

 

6.1          Bestudeer asseblief die ingeslote skrywe van die Beheerliggaam baie goed.  Die volgende word

               beklemtoon:

 

 • U is aanspreeklik vir die betaling van onderriggeld volgens die SA Skolewet, no 84 van 1996, tensy u heeltemal daarvan vrygestel word. Die Beheerliggaam kan ook die betaling van onderriggeld deur 'n regsproses afdwing.

   

 • Aansoekvorms vir vrystelling of gedeeltelike vrystelling van onderriggelde moet die skool voor of op 27 Januarie 2017 bereik. Hierdie vorms is by mev Sandra Blom, in die kantoor, beskikbaar. Ouers wat in gebreke bly om voor die sperdatum 'n aansoek vir vrystelling van onderriggeld in te dien, sal vir die volle bedrag aanspreeklik gehou word.

   

 • Die Beheerliggaam kan besluit om onderhoude te voer met ouers wat aansoek om vrystelling gedoen het. Hierdie onderhoude is geskeduleer vir die eerste 2 weke in Februarie.

   

  6.2          Dit is nie moontlik om 'n rekening vir Januarie-maand betreffende onderrig- en losiesgelde nou reeds aan ouers te stuur nie. Februarie sal u 'n rekening vir Januarie- en Februariemaand ontvang. Aangesien onderrig- en losiesgelde vooruitbetaalbaar is, versoek ons ouers om hul Januarie-rekening (skool en koshuis) so spoedig moontlik te betaal, voor of op 31 Januarie.

   

  6.3.         Vir direkte inbetalings van onderriggeld in die skool se bankrekening, verskaf ons graag die

                 volgende inligting:

   

  NAAM VAN REKENING:   HOËRSKOOL LANGENHOVEN          

  REKENINGNOMMER:       162 652 2235

  NEDBANK                         

  TAKKODE:                        198 765                            

  VERW                              KIND SE NAAM 

                

  7.            LOSIESGELDE

   

  Losiesgelde beloop R13 725 per kosganger per jaar. Hierdie losiesgeld kan soos volg in paaiemente betaal word:

   

  -              R3 437.50 per kwartaal vooruitbetaalbaar

  -              R1 375 per maand x 10 maande

  -              Die laaste paaiement is voor of op 13 Oktober 2017 betaalbaar.

   

  Indien u van mening is dat u kwalifiseer vir 'n departementele losiesbeurs, moet u asseblief dadelik met mev Sandra Blom by die skool skakel en 'n aansoekvorm bekom. Ouers wat in gebreke bly om voor 27 Januarie 2017 'n aansoek om 'n losiesbeurs in te dien, sal vir die volle bedrag aanspreeklik gehou word.

   

  Vir direkte inbetalings van losiesgelde in die koshuis se bankrekening, verskaf ons graag die volgende besonderhede:

   

  NAAM VAN REKENING:   HUIS CJ PAUW                

  REKENINGNOMMER:       162 653 2427

  NEDBANK                                        

  TAKKODE:                         198 765

  VERWYSING:                      KIND SE NAAM

   

  8.            DASBOEK

   

  Elke leerder het 'n dasboek ontvang wat belangrike inligting bevat. U moet asseblief die gedeelte wat oor die skoolreëls en strafbeleid handel, goed bestudeer, die afskeurstrokie invul en onderteken. Stuur dit asseblief op Maandag, 16 Januarie saam met u kind terug skool toe.

   

  9.            LEERDERTAL

   

  Die skool se leerdertal staan tans op 453. 100 nuwe Gr 8-leerders is ingeskryf.

   

   

   

  10.         DIE GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR 2017 IS SOOS VOLG:

   

                 Eerste kwartaal                                   11 Januarie                          -               31 Maart

                 Tweede kwartaal                                18 April                                  -              30 Junie

                 Derde kwartaal                                   24 Julie                                 -               29 September

                 Vierde kwartaal                                   9 Oktober                             -               6 Desember

   

   

  11.          BEHEERLIGGAAM EN OOV

   

 • Die ouerkomponent van die Beheerliggaam vir 2017 sien soos volg daaruit:

 

Voorsitter:                             Mnr Frans Myburgh

Onder-Voorsitter:                 Mnr Francois Malherbe

Tesourier:                             Mnr Jan de Beer

Addisionele Lede:                 Mnr Willie Prins

                                             Mnr Kobus Marais

                                             Mev Engelize du Preez

                                             Mnr Craig Boswell

 

Deur die SA-Skolewet onderskryf die regering sy verbintenis tot ouers se reg om betrokke te wees by die beheer van hul kinders se skole. Om dié rede is dit noodsaaklik dat lede van skoolbeheerliggame ondersteun word in die taak wat aan hulle toevertrou word.

 

 • Mev Elmari Vosloo tree weer vanjaar op as voorsitter van die OOV. Baie sterkte aan haar en haar span wat deel uitmaak van hierdie onmisbare vereniging.

 

12.          VERSOEKE AAN OUERS

 

Met 'n nuwe skooljaar wat pas afgeskop het, rig ons graag die volgende versoeke aan u as ouers:

 

 • Neem asseblief vrymoedigheid om die skool te kontak as daar enigiets is wat u pla of

           waaroor u ongelukkig is.

 • Vat die skool se hand wat dissipline betref en ondersteun die skool se dissiplinêre

            stelsel - ouer en skool kan nie teen mekaar werk nie!

 • Sorg dat u kind elke dag skool toe gaan. Laat die skool weet as u kind afwesig gaan

           wees.

 • Maak seker dat u kind met die regte skooldrag die skool bywoon en dat sy of haar

          algemene voorkoms (o.a. hare) voldoen aan die skoolreëls.

 • Kom asseblief u finansiële verpligtinge teenoor die skool nougeset na.

 • Ondersteun die aktiwiteite van die skool sover moontlik.

 • Maak seker dat u die kwartaallikse kontakbriewe van die skool lees en vra elke Vrydag

         vir u kind die weeklikse Dassedagsê - so bly u op hoogte van dit wat in die skool gebeur.

   

  Die volgende inligtingstukke word ingesluit:

   

  -              Brief van Beheerliggaam rakende onderriggelde

  -              Kwartaalprogram – Eerste kwartaal 2017

   

   

  Vriendelike groete

   

   

   

  PJT DE VILLIERS

  SKOOLHOOF

   

  As mens se kind baie slim,

  baie mooi en baie talentvol is,

  het jy niks om op trots te wees nie,

  want jy het hom so by God gekry.

  Maar as jou kind ’n goedgemanierde en

  fyn gebalanseerde mens is wat sy plek

  in die samelewing kan volstaan,

  dan is dit ’n aanduiding van hoe goed

  jou ouerskap geslaag het.

   

  -Anoniem-