Awsum Logo Finaal

 

 

facebook png instagram-logo-

Facebook en Instagram

 

Kontakbrief 1

KONTAKBRIEF NR. 1/2018

 

Geagte Langenhoven-ouers

 

Ek vertrou dat 2018 'n gelukkige jaar vir u kind in die Hoërskool Langenhoven sal wees. Die personeel is van voorneme om, soos in die verlede, hul beste te lewer in belang van u kind.

 

1.            PERSONEEL

 

Mee Renette Symington en Malandi Oosthuizen sluit vanjaar by ons personeel aan. Mej Symington het verlede jaar haar studies voltooi en sal Graad 8 en 9 Afrikaans Huistaal-klasse hanteer.  Me Oosthuizen was verbonde aan Hoërskool Stellenbosch en sal vir Graad 8 en 9 Wiskunde verantwoordelik wees.

 

Mnr Hardy de Beer neem vir die eerste kwartaal van 2018 as adjunkhoof waar, terwyl mev Jolet Bredenkamp in Mnr De Beer se plek as departementshoof waarneem.

 

Mev Suzanne Riekert het op 16 Desember 2017 in die huwelik getree, terwyl mnr Marco van der Linde gedurende die afgelope vakansie verloof geraak het. Baie geluk aan hierdie twee kollegas.

 

2.            MATRIEKUITSLAE

 

Die matriekklas van 2017 het weer baie goed presteer. ‘n Opsomming van die uitslae sluit in:

 

 • 85 van die 86 matrieks slaag

 • 20 A-gemiddeldes

 • 15 B-gemiddeldes

 • 157 vakonderskeidings

 • 30 Vakonderskeidings bo 90%

   

Die skool se toppresteerder was Lize-Mari Marais wat ’n gemiddeld van 95,3% en 8 vakonderskeidings behaal het. Sy het die WKOD se merietelys gehaal en is aangewys as die topstudent in die Eden Sentrale Karoo se Onderwysdistrik.

 

Die ander toppresteerders van die skool was:

 

Dorette Bester                      94,14%

Zendré Coetzer                    88,85%

Salomien Oosthuizen           88,57%

Richard Marshall                  87,14%

Janke Schonken                  87%

Niah Bahnsen                      85%

Cara Steyn                           85%

Kayla Smith                         85%

Marguerite de Wet               85%

Kelly-Mari Boswell               82,71%

Maryke Muller                      82,71%

Chané Wessels                    82,42%

Zennith van Schalkwyk       82,28%

Lara du Toit                          82,28%

Elzé van Tonder                   81,85%

Yeserun Smith                     81,57%

Wayden Albertus                 81,28%

Joshua Margerison              81,28%

Janel du Preez                     80%

 

 

Baie geluk aan hierdie leerders en hul ouers. Hierdie uitslae is ’n bewys van die hoë akademiese standaard waarop ons baie trots en dankbaar is.  Die skool het 32 vakonderskeidings in Engels Eerste Addisionele Taal behaal en 28 vakonderskeidings in Afrikaans Huistaal.  Die Afrikaans Huistaal-uitslae is die 6de beste van die Afrikaanssprekende skole in die land.  Baie geluk aan Mev De Beer met hierdie uitsonderlike prestasie!

 

3.            ATLETIEK:  KLEUREBYEENKOMS

 

Die byeenkoms vind op Donderdag, 25 Januarie plaas. Heerlike verversings sal aangebied word en u teenwoordigheid gaan van hierdie byeenkoms ‘n  sukses maak.  Die optogte begin om 16:00 en die laaste item behoort om 20:30 afgehandel te wees.

 

4.            KWARTAALTOETSE

 

Aan die einde van hierdie kwartaal sal u 'n toetsverslag ontvang rondom u kind(ers) se akademiese vordering. Deur van die begin af aandag te skenk in die klas en gereeld te werk, is sukses binne elke leerder se bereik.  ‘n Amptelike toetsreeks word van  5 – 20 Maart geskryf.  Teen 26 Januarie 2018 behoort  u ’n assesseringsprogram van elk van u kind se vakonderwysers te ontvang.

 

5.            KWARTAALPROGRAM

 

Die belangrikste datums waaroor ons tans beskik, verskyn op die aangehegte program. Probeer asseblief die tyd inruim om die skool se aktiwiteite by te woon, veral dié waarby u kind betrokke is.

 

6.            SKOOLTYE:  EERSTE KWARTAAL

 

Soos verlede jaar, begin die skool om 07:10 en sluit om 13:30 in die somermaande. Woensdae sluit die skool om 12:50 waarna personeelontwikkeling en of –vergaderings sal plaasvind.

 

7.            ONDERRIGGELDE

 

7.1          Bestudeer asseblief die ingeslote skrywe van die Beheerliggaam baie goed.  Voltooi Aanhangsel B en stuur dit asseblief terug aan die skool.  Die volgende word beklemtoon:

 

 • U is aanspreeklik vir die betaling van onderriggeld volgens die SA Skolewet, no 84 van 1996, tensy u heeltemal daarvan vrygestel word. Die Beheerliggaam kan ook die betaling van onderriggeld deur 'n regsproses afdwing.

   

 • Aansoekvorms vir vrystelling of gedeeltelike vrystelling van onderriggelde moet die skool voor of op 5 Februarie 2018 bereik. Hierdie vorms is by mev Sandra Blom, in die kantoor, beskikbaar. Ouers wat in gebreke bly om voor die sperdatum 'n aansoek vir vrystelling van onderriggeld in te dien, sal vir die volle bedrag aanspreeklik gehou word.

   

 • Die Beheerliggaam kan besluit om onderhoude te voer met ouers wat aansoek om vrystelling gedoen het. Hierdie onderhoude is vir 19 – 28 Februarie 2018 geskeduleer.

   

  7.2          Dit is nie moontlik om 'n rekening vir Januarie betreffende onderrig- en losiesgelde aan ouers te stuur nie. U sal dus in Februarie vir albei ontvang. Aangesien onderrig- en losiesgelde vooruitbetaalbaar is, versoek ons ouers om hul Januarierekening - skool en koshuis so spoedig moontlik te betaal. Voor óf op 31 Januarie.

   

  7.3.         Vir direkte inbetalings van onderriggeld in die skool se bankrekening, verskaf ons graag die

                 volgende inligting:

   

  NAAM VAN REKENING:   HOËRSKOOL LANGENHOVEN          

  REKENINGNOMMER:     162 652 2235

  NEDBANK                         

  TAKKODE:                        198 765                            

  VERW:                                 KIND SE NAAM 

                

  7.            LOSIESGELDE

   

  Losiesgelde beloop R16 850 per kosganger per jaar. Hierdie losiesgeld kan soos volg in paaiemente betaal word:

   

  -              R4 212.50 per kwartaal vooruitbetaalbaar

  -              R1 685 per maand x 10 maande

  -              Die laaste paaiement is in die eerste week van Oktober betaalbaar.

   

  Indien u van mening is dat u kwalifiseer vir 'n departementele losiesbeurs, moet u asseblief dadelik met mev Sandra Blom by die skool skakel om 'n aansoekvorm bekom. Ouers wat in gebreke bly om voor 27 Januarie 2018 'n aansoek om 'n losiesbeurs in te dien, sal vir die volle bedrag aanspreeklik gehou word.

   

   

   

   

  Vir direkte inbetalings van losiesgelde verskaf ons graag die volgende besonderhede:

   

  NAAM VAN REKENING:   HUIS CJ PAUW                                               TAKKODE: 198 765         

  REKENINGNOMMER:     162 653 2427                                                     VERWYSING: KIND SE NAAM

  NEDBANK

   

  9.            DASBOEK

   

  Elke leerder het 'n dasboek ontvang wat belangrike inligting bevat. U moet asseblief die gedeelte wat oor die skoolreëls en strafbeleid handel, goed bestudeer, die afskeurstrokie invul en onderteken. Stuur dit asseblief op Maandag, 22 Januarie saam met u kind terug skool toe.

   

  10.          GRAAD 8 DIAGNOSTIESE ASSESSERING

   

  Bestudeer asseblief die ingeslote brief en stuur die afskeurstrokie Maandag, 22 Januarie 2018.

   

  11.          DATA VERIFIKASIEVORM

   

  Alle leerders ontvang ’n data verifikasievorm. Kontroleer asseblief die inligting op die vorm en bring wysigings aan met ’n rooi pen waar nodig. Stuur ook hierdie vorm terug.

   

  12.          LEERDERTAL

   

  Die skool se leerdertal staan tans op 470. 96 nuwe Gr 8-leerders het aangemeld .

   

  13.          DIE GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR 2018 IS SOOS VOLG:

   

                 Eerste kwartaal                                   17 Januarie                          -              28 Maart

                 Tweede kwartaal                                10 April                                 -              22 Junie

                 Derde kwartaal                                   17 Julie                                 -              28 September

                 Vierde kwartaal                                   9 Oktober                            -            12 Desember

   

  14.          BEHEERLIGGAAM EN OOV

   

  Op 5 Maart 2018 vind die verkiesing van ’n nuwe Beheerliggaam plaas. U word versoek om die verkiesing te ondersteun. Volledige kennisgewing sal 21 dae voor die verkiesing aan u gestuur word.

   

  Deur die SA-Skolewet onderskryf die regering sy verbintenis tot ouers se reg om betrokke te wees by die beheer van hul kinders se skole. Om dié rede is dit noodsaaklik dat lede van skoolbeheerliggame ondersteun word in die taak wat aan hulle toevertrou word.

   

 • Mev Eroné Janse van Rensburg tree vanjaar as voorsitter van die OOV op. Baie sterkte aan haar en haar span wat deel uitmaak van hierdie onmisbare vereniging.

 

15.          VERSOEKE AAN OUERS

 

Met 'n nuwe skooljaar wat pas afgeskop het, rig ons graag die volgende versoeke aan u as ouers:

 

 • Neem asseblief vrymoedigheid om die skool te kontak as daar enigiets is wat u pla of

           waaroor u ongelukkig is.

 • Vat die skool se hand wat dissipline betref en ondersteun die skool se dissiplinêre

            stelsel - ouer en skool kan nie teen mekaar werk nie!

 • Sorg dat u kind elke dag die skool bywoon. Laat weet indien u kind afwesig gaan

           wees.

 • Maak seker dat u kind met die regte skooldrag die skool bywoon en dat sy of haar

          algemene voorkoms (o.a. hare) voldoen aan die skoolreëls.

 • Kom asseblief u finansiële verpligtinge teenoor die skool nougeset na.

 • Ondersteun alle aktiwiteite van die skool sover moontlik.

 • Maak seker dat u die kwartaallikse kontakbriewe van die skool lees en vra elke Vrydag

         vir u kind die weeklikse Dassedagsê - so bly u op hoogte van dit wat in die skool gebeur.

   

  Die volgende inligtingstukke word ingesluit:

   

  -              Brief van Beheerliggaam rakende onderriggelde

  -              Aanhangsel B

  -              Kwartaalprogram – Eerste kwartaal 2018

  -              Gr 8 – Diagnostiese assessering - Ouertoestemming

   

  Vriendelike groete

   

   

   

  PJT DE VILLIERS

  SKOOLHOOF