Awsum Logo Finaal

 

 

facebook png instagram-logo-

Facebook en Instagram

 

Onderriggelde

Vasstelling van gelde (2018)

 

ONDERRIGGELD

 

R12 540 per leerder per jaar

 

Hierdie onderriggelde kan soos volg betaal word:

 

 • R1 140 per maand x 11 maande betaalbaar binne die eerste week van elke maand.

 • R3 135 per kwartaal betaalbaar binne die eerste week van elke kwartaal.

 

 

 

KORTING

 

 

  • 6 % korting sal gegee word op onderriggelde van 2018 wat voor einde 2017 betaal word.

 

(R12 540 – 752.40 = R11 787.60)

 

 

  • 5 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Januarie 2018 betaal word.

 

(R12 540 – R627.00 = R11 913.00)

 

 

  • 4 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Februarie 2018 betaal word.

 

(R12 540 – R501.60 = R12 038.40)

 

 

  • 3 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Maart 2018 betaal word.

 

(R12 540 – R376.20 = R12 163.80)

 

Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se onderriggelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie.

 

Maak asb gebruik van die onderstaande bankbesonderhede: Leerder se naam as verwysing.

Rekeningnaam: HS Langenhoven
Bank: Nedbank
Takkode: 198 765
Rekeningnommer: 162 652 2235
Verwysing: Kind naam of rekening nr

 

3.         SKRYFBEHOEFTES

 

Skryfbehoeftes moet deur leerders self aangekoop word. Die skool sal ‘n skryfbehoeftewinkel bedryf en skryfbehoeftes teen ‘n baie billike prys voorsien. 

 

4.         STAATSHULP (ONDERRIG-  EN  LOSIESTOELAE)

 

Die toekenning aan die skool ingevolge die Norme en Standaarde vir die Befondsing van Skole, beloop R230,00 per leerder vir die 2018-skooljaar. Die skool gaan dus slegs  R103 500  van die staat ontvang.  Die skool moet self in die volgende uitgawes voorsien:  onderhoud aan geboue, herhalende uitgawes soos munisipale dienste,  telefoondienste en leerderondersteunings-materiaal.

 

5.         VRYSTELLING  VAN  ONDERRIGGELDE

 

Die volgende maatstawwe en prosedures vir die betaling van onderriggelde vir 2018 sal geld:

 

 • Alle ouers is verplig om onderriggeld te betaal tensy hulle ooreenkomstig die bepalings van die Skolewet, of enige toepaslike regulasies, van sodanige betaling, vrygestel is.

 • Ouers wat aanvoer dat hulle nie onderriggeld kan betaal nie, en daarom op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van die betaling van onderriggelde aanspraak maak, kan by die Beheerliggaam vir sodanige gedeeltelike vrystelling voor of op 5 Februarie 2018 aansoek doen. Aansoeke moet skriftelik, op ‘n voorgeskrewe vorm, wat by die skool vir dié doel beskikbaar is, gedoen word. Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.

 • Die aansoeker moet die Beheerliggaam op oorwig van waarskynlikhede oortuig dat hy/sy op enige sodanige vrystelling geregtig is.

 • Die aansoeker, en enige ander persoon/persone wat kwalifiseer as ouers van die leerders soos gedefinieer in die Skolewet, en enige ander verdiener in die huishouding, se aansoek moet:

   

  1.         skriftelik wees soos voorgeskryf in toepaslike regulasies,

  2.         die gesinsamestelling van die aansoeker uiteensit,

  3.         aandui of daar vir algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van betaling van skoolgeld aansoek gedoen word,

  4.         alle relevante feite ter stawing van die aansoek insluit,

  5.         die bates teen markwaarde en laste van die aansoeker met stawende dokumente uiteensit,

  6.         die totale jaarlikse en maandelikse bruto inkomste, en uitgawes van beide ouers of voogde, (ongeag die huidige huwelikstatus) die aansoeker self, en enige ander verdiener in die huishouding, met stawende dokumente, insluit.

   

 • Die Beheerliggaam geregtig sal wees om die bevoegdheid om ‘n aansoek om vrystelling soos hierbo bedoel, te ontvang, te oorweeg en daaroor uitsluitsel te gee, aan ‘n komitee van die Beheerliggaam te delegeer.

 • Die aansoeker binne sewe dae, nadat die besluit deur die komitee geneem is, skriftelik daarvan in kennis gestel sal word.

 • ‘n Aansoeker wat hom/haar verontreg voel deur ‘n beslissing van ‘n komitee, van die Beheerliggaam soos hierbo bedoel, geregtig sal wees om binne sewe dae, na ontvangs van die uitslag van sy/haar aansoek, skriftelik aan die Beheerliggaam daarteen te appelleer. Die appèl sal nie deur die Beheerliggaam van die hand gewys word sonder dat die aansoeker geleentheid gebied is om mondeling aangehoor te word nie;

 • Behoudens die reg van ‘n aansoeker om na die Departementshoof van Onderwys te appelleer soos in Art 40(2) van die Skolewet bedoel, die beslissing van die Beheerliggaam finaal is;

 • Die Beheerliggaam kan onderhandel vir ‘n teenprestasie indien gedeeltelike, voorwaardelike of volledige vrystelling gegee word.

   

Indien u enige navrae het, is u welkom om met die skool te skakel.

 

Die uwe

 

 

 

FF MYBURGH                                                                         PJT DE VILLIERS

VOORSITTER: BEHEERLIGGAAM                                            SKOOLHOOF