Omsendbriewe

17 Januarie 2020

KONTAKBRIEF NR. 1/2020

Geagte Langenhoven-ouers

Ek vertrou dat 2020 ‘n gelukkige jaar vir u kind in Hoërskool Langenhoven sal wees. Die personeel is van voorneme om, soos in die verlede, hul beste in belang van u kind te lewer.

1. PERSONEEL

Mej Nicolet Botha sluit vanjaar by ons personeel aan. Sy gaan verantwoordelik wees vir die onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal Graad 10 en 11 en Afrikaans Huistaal Graad 8. Ons hoop dat sy die skool en sy leerders positief ervaar en lekker skoolhou.

2. MATRIEKUITSLAE

Die matriekklas van 2019 het weer baie goed presteer. ‘n Opsomming van die uitslae sluit in:

• ’n Slaagsyfer van 100% (100 uit 100 matrieks)
• 11 A-gemiddeldes
• 20 B-gemiddeldes
• 35 C-gemiddeldes
• 143 vakonderskeidings
• 85% universiteitstoelating
• 15 diplomatoelatings
• Klasgemiddeld van 65%

Die skool se toppresteerder was Willandri Hanekom wat ’n gemiddeld van 91,7% en 9 vakonderskeidings behaal het.

Ander toppresteerders was as volg:

Mari van Tonder 87,8% (8 onderskeidings)
Jaime Nicholson 87,5% (8 onderskeidings)
Elizmari Solomon 87,2% (8 onderskeidings)
Mianca Oosthuizen 87,1% (6 onderskeidings)
Carla Conradie 84,8% (7 onderskeidings)
Peter Jame Wait 83,8% (5 onderskeidings)
Alika Steyn 83,5% (6 onderskeidings)
Cornell Juta 83,4% (5 onderskeidings)
Amber Vosloo 82,2% (6 onderskeidings)
Duan Marshall 80% (5 onderskeidings)

3. ATLETIEK: KLEUREBYEENKOMS

Die byeenkoms vind op Dinsdag, 21 Januarie plaas. Heerlike verversings sal aangebied word en u teenwoordigheid gaan van hierdie byeenkoms ‘n sukses maak. Die optogte begin om 16:00 en die laaste item behoort om 20:30 afgehandel te wees.

4. KWARTAALTOETSE

Aan die einde van hierdie kwartaal sal u ‘n toetsverslag rondom u kind(ers) se akademiese vordering ontvang. Deur van die begin af aandag te skenk in die klas en gereeld te werk, is sukses binne elke leerder se bereik. ‘n Amptelike toetsreeks word van 24 Februarie – 13 Maart geskryf. Teen 25 Januarie 2020 behoort u ’n assesseringsprogram van elk van u kind se vakonderwysers te ontvang.

5. KWARTAALPROGRAM

Die belangrikste datums waaroor ons tans beskik, verskyn op die aangehegte program. Probeer asseblief die tyd inruim om die skool se aktiwiteite by te woon, veral dié waarby u kind betrokke is.


6. SKOOLTYE: EERSTE KWARTAAL

Soos verlede jaar, begin die skool om 07:10 en sluit om 13:30 vir kwartaal 1 en 4. Woensdae sluit die skool om 12:50 waarna personeelontwikkeling en of –vergaderings sal plaasvind.

Die skoolkoor sal Woensdae vanaf 12:50 tot 13:30 oefen. Die Stilbaai-bus sal op Woensdae eers 13:30 vertrek.

7. ONDERRIGGELDE

7.1 Bestudeer asseblief die ingeslote skrywe van die Beheerliggaam baie goed. Voltooi Aanhangsel B en stuur dit asseblief terug aan die skool. Die volgende word beklemtoon:

• U is aanspreeklik vir die betaling van onderriggeld volgens die SA Skolewet, no 84 van 1996, tensy u heeltemal daarvan vrygestel word. Die Beheerliggaam kan ook die betaling van onderriggeld deur ‘n regsproses afdwing. Indien u rekening 90 dae of meer agterstallig raak, sal u rekening oorhandig word vir invordering wat sal meebring dat rente en kostes waarvoor u verantwoordelik sal wees, teen u rekening gehef sal word.

• Aansoekvorms vir vrystelling of gedeeltelike vrystelling van onderriggelde moet die skool voor of op 3 Februarie 2020 bereik. Hierdie vorms is by mev Charlene Cronje, in die kantoor, beskikbaar. Ouers wat in gebreke bly om voor die sperdatum ‘n aansoek vir vrystelling van onderriggeld in te dien, sal vir die volle bedrag aanspreeklik gehou word.

• Die Beheerliggaam kan besluit om onderhoude te voer met ouers wat aansoek om vrystelling gedoen het. Hierdie onderhoude is vir 17 – 21 Februarie 2020 geskeduleer.

7.2 Dit is nie moontlik om ‘n rekening vir Januarie betreffende onderrig- en losiesgelde aan ouers te stuur nie. U sal dus in Februarie vir albei ontvang. Aangesien onderrig- en losiesgelde vooruitbetaalbaar is, versoek ons ouers om hul Januarie skool- en koshuisrekenings so spoedig moontlik te betaal voor óf op 31 Januarie.

7.3. Vir direkte inbetalings van onderriggeld in die skool se bankrekening, verskaf ons graag die
volgende inligting:

NAAM VAN REKENING: HOËRSKOOL LANGENHOVEN
REKENINGNOMMER: 162 652 2235
NEDBANK
TAKKODE: 198 765
VERW: KIND SE NAAM

8. LOSIESGELDE

Indien u van mening is dat u kwalifiseer vir ‘n departementele losiesbeurs, moet u asseblief dadelik met mev Charlene Cronje by die skool skakel om ’n aansoekvorm te bekom. Ouers wat in gebreke bly om voor 3 Februarie 2020 ‘n aansoek om ‘n losiesbeurs in te dien, sal vir die volle bedrag aanspreeklik gehou word.

Vir direkte inbetalings van losiesgelde verskaf ons graag die volgende besonderhede:

NAAM VAN REKENING: HUIS CJ PAUW
REKENINGNOMMER: 162 653 2427
NEDBANK
TAKKODE: 198 765
VERW: KIND SE NAAM

9. DASBOEK

Elke leerder het ‘n Dasboek ontvang wat belangrike inligting bevat. U moet asseblief die gedeelte wat oor die skoolreëls en strafbeleid handel, goed bestudeer, die afskeurstrokie invul en onderteken. Stuur dit asseblief op Maandag, 20 Januarie saam met u kind terug skool toe.

10. DATA-VERIFIKASIEVORM

Alle leerders ontvang ’n data-verifikasievorm. Kontroleer asseblief die inligting op die vorm en bring wysigings met ’n rooi pen aan waar nodig. Stuur ook hierdie vorm terug.

11. LEERDERTAL

Die skool se leerdertal staan tans op 500. 109 nuwe Gr 8-leerders het aangemeld .

12. DIE GOEDGEKEURDE SKOOLKWARTALE VIR 2020 IS SOOS VOLG:

Eerste kwartaal 15 Januarie – 20 Maart
Tweede kwartaal 31 Maart – 12 Junie
Derde kwartaal 07 Julie – 18 September
Vierde kwartaal 29 september – 02 Desember

13. MY SCHOOL-PROJEK

Soos die meeste van u bewus is, is Hoërskool Langenhoven deel van die “MySchool-projek”. Dit is ‘n inisiatief van die Woolworths-groep waarby skole in Suid-Afrika kan baatvind. Die skool wil graag hê dat ouers aan hierdie projek moet deelneem. Dit kos u niks. Al wat dit van u vra, is dat alle nuwe ouers en ouers wat nog nie aangesluit het nie, hul vorm sal voltooi en aan die skool terugstuur. Daar is nog vorms in die kantoor beskikbaar.

Hoe werk die MySchool-projek? Nadat u die aansluitingsvorm ingestuur het, sal u ‘n kaartjie ontvang. Wanneer u dit ontvang, is dit gereed om te gebruik. Elke keer wanneer u by Woolworths, Engen, Waltons, Supaquick, Take-a-lot.com en vele ander instansies koop, toon u die MySchool-kaartjie. ‘n Klein persentasie van u aankope word aan die skool gestuur. U transaksie gaan u nie meer kos nie, maar die skool baat by elke transaksie wat u doen. ‘n Volledige lys van al die besighede, wat aan die MySchool-projek deelneem, kan op die internet by www.myschool.co.za gevind word.

U kan ook u hele familie aan die projek laat deelneem. U vra net die getal kaartjies, wat u verlang, aan. As u belangstel om uit te vind hoeveel geld u elke maand tot die skool bydra, kan u net ‘n e-posadres op die vorm aandui en u sal elke maand ‘n elektroniese staat ontvang. Dus, sonder dat u enigiets hoef te doen, behalwe om die aansluitingsvorm in te vul, kan u gereelde bydraes tot die skool maak sonder dat dit vir u ‘n sent meer sal kos!

14. VERSOEKE AAN OUERS

Met ‘n nuwe skooljaar wat pas afgeskop het, rig ons graag die volgende versoeke aan u as ouers:

• Neem asseblief vrymoedigheid om die skool te kontak as daar enigiets is wat u pla of waaroor u ongelukkig is.
• Vat die skool se hand wat dissipline betref en ondersteun die skool se dissiplinêre stelsel – ouer en skool kan nie teen mekaar werk nie!
• Sorg dat u kind elke dag die skool bywoon. Laat weet indien u kind afwesig gaan wees.
• Maak seker dat u kind met die regte skooldrag die skool bywoon en dat sy of haar algemene voorkoms (o.a. hare) voldoen aan die skoolreëls.
• Kom asseblief u finansiële verpligtinge teenoor die skool nougeset na.
• Ondersteun alle aktiwiteite van die skool sover moontlik.
• Maak seker dat u die kwartaallikse kontakbriewe van die skool en elke Vrydag die weeklikse Dassedagsê lees – so bly u op hoogte van dit wat in die skool gebeur.

Vriendelike groete

PJT DE VILLIERS
SKOOLHOOF

17 Januarie 2020

Geagte Ouers

Op ‘n begrotingsvergadering, gehou op 28 Oktober 2019, het die ouers teenwoordig die volgende onderrig- en losiesgelde vir die 2020-skooljaar goedgekeur:

1. LOSIESGELD

R21 670 per kosganger per jaar.
Hierdie losiesgeld kan soos volg in paaiemente betaal word:

• R5 417.50 per kwartaal binne eerste week van elke kwartaal.
• R1 970 per maand x 11 maande binne eerste week van elke maand.
• Die laaste paaiement is in die eerste week van November betaalbaar.

• Ouers van kosgangers moet jaarliks opnuut aansoek doen om verblyf in die koshuis. Dus geen akkommodasie bloot op grond van vorige inwoning nie.

• Geen verblyf word verleen aan leerders met uitstaande onderrig- en/of losiesgelde nie.

• Alle losiesgelde is vooruitbetaalbaar – binne die eerste week van die maand of kwartaal.

• Ouers wat vir ‘n departementele losiesbeurs kwalifiseer moet teen 3 Februarie 2020 daarvoor aansoek doen.

Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se losiesgelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie.

2. ONDERRIGGELD

R15 510 per leerder per jaar

Hierdie onderriggelde kan soos volg betaal word:

• R1 410 per maand x 11 maande betaalbaar binne die eerste week van elke maand.
• R3 877.50 per kwartaal betaalbaar binne die eerste week van elke kwartaal.
• Die laaste paiement is in die eerste week van November betaalbaar.

KORTING

• 6 % korting sal gegee word op onderriggelde van 2020 wat voor einde 2019 betaal word.
(R15 510 – R930.60 = R14 579.40)

• 5 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Januarie 2020 betaal word.
(R15 510 – R775.50 = R14 734.50)

• 4 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Februarie 2020 betaal word.
(R15 510 – R620.40 = R14 889.60)

• 3 % korting sal gegee word op onderriggelde wat voor einde Maart 2020 betaal word.
(R15 510 – R463.30 = R15 044.70)

Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se onderriggelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie.

3. SKRYFBEHOEFTES

Skryfbehoeftes moet deur leerders self aangekoop word. Die skool sal ‘n skryfbehoeftewinkel bedryf en skryfbehoeftes teen ‘n baie billike prys voorsien.

4. STAATSHULP (ONDERRIG- EN LOSIESTOELAE)

Die toekenning aan die skool ingevolge die Norme en Standaarde vir die Befondsing van Skole, beloop R254,00 per leerder vir die 2020-skooljaar. Die skool gaan dus slegs R124 714 van die staat ontvang. Die skool moet self in die volgende uitgawes voorsien: onderhoud aan geboue, herhalende uitgawes soos munisipale dienste, telefoondienste en leerderondersteunings-materiaal.

5. VRYSTELLING VAN ONDERRIGGELDE
Die volgende maatstawwe en prosedures vir die betaling van onderriggelde vir 2020 sal geld:

• Alle ouers is verplig om onderriggeld te betaal tensy hulle ooreenkomstig die bepalings van die Skolewet, of enige toepaslike regulasies, van sodanige betaling, vrygestel is.
• Ouers wat aanvoer dat hulle nie onderriggeld kan betaal nie, en daarom op algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van die betaling van onderriggelde aanspraak maak, kan by die Beheerliggaam vir sodanige gedeeltelike vrystelling voor of op 3 Februarie 2020 aansoek doen. Aansoeke moet skriftelik, op ‘n voorgeskrewe vorm, wat by die skool vir dié doel beskikbaar is, gedoen word. Laat aansoeke sal nie oorweeg word nie.
• Die aansoeker moet die Beheerliggaam op oorwig van waarskynlikhede oortuig dat hy/sy op enige sodanige vrystelling geregtig is.
• Die aansoeker, en enige ander persoon/persone wat kwalifiseer as ouers van die leerders soos gedefinieer in die Skolewet, en enige ander verdiener in die huishouding, se aansoek moet:

1. skriftelik wees soos voorgeskryf in toepaslike regulasies,
2. die gesinsamestelling van die aansoeker uiteensit,
3. aandui of daar vir algehele, gedeeltelike of voorwaardelike vrystelling van betaling van skoolgeld aansoek gedoen word,
4. alle relevante feite ter stawing van die aansoek insluit,
5. die bates teen markwaarde en laste van die aansoeker met stawende dokumente uiteensit,
6. die totale jaarlikse en maandelikse bruto inkomste, en uitgawes van beide ouers of voogde, (ongeag die huidige huwelikstatus) die aansoeker self, en enige ander verdiener in die huishouding, met stawende dokumente, insluit.

• Die Beheerliggaam geregtig sal wees om die bevoegdheid om ‘n aansoek om vrystelling soos hierbo bedoel, te ontvang, te oorweeg en daaroor uitsluitsel te gee, aan ‘n komitee van die Beheerliggaam te delegeer.
• Die aansoeker binne sewe dae, nadat die besluit deur die komitee geneem is, skriftelik daarvan in kennis gestel sal word.
• ‘n Aansoeker wat hom/haar verontreg voel deur ‘n beslissing van ‘n komitee, van die Beheerliggaam soos hierbo bedoel, geregtig sal wees om binne sewe dae, na ontvangs van die uitslag van sy/haar aansoek, skriftelik aan die Beheerliggaam daarteen te appelleer. Die appèl sal nie deur die Beheerliggaam van die hand gewys word sonder dat die aansoeker geleentheid gebied is om mondeling aangehoor te word nie;
• Behoudens die reg van ‘n aansoeker om na die Departementshoof van Onderwys te appelleer soos in Art 40(2) van die Skolewet bedoel, die beslissing van die Beheerliggaam finaal is;
• Die Beheerliggaam kan onderhandel vir ‘n teenprestasie indien gedeeltelike, voorwaardelike of volledige vrystelling gegee word.

Indien u enige navrae het, is u welkom om met die skool te skakel.

Die uwe

DOT JOOSTE M VAN VUUREN PJT DE VILLIERS
VOORSITTER: FINANSIëLE KOMITEE VOORSITTER: SKOOLHOOF
BEHEERLIGGAAM BEHEERLIGGAAM

Scroll to Top

Skakel in by Dasseland en ontvang die Dassedagsê of gewone nuusbriewe

Langenhoven Riversdal Wapen