Skool-en Koshuisfooie

Skoolfooie 2022

Opsie 1 – R17 270.00 per jaar

Opsie 2 – R4 317.50 per kwartaal 

Opsie 3 – R1 570.00 per maand x 11 (Januarie tot November)

Korting: 

Voor einde 2021(6%) dws R17 270.00 – R1036.20 = R16 233.80

Voor einde Jan(5%) dws R17 270.00 – R863.50 = R16 406.50

Voor einde Febr(4%) dws R17 270.00 – R690.80 = R16 579.20

Koshuisfooie 2022

Opsie 1 – R24 695.00 per jaar

Opsie 2 – R6 173.75 per kwartaal

Opsie 3 – R2 245.00 per maand x 11 (Januarie tot November)

Kontrak met skool en koshuis ten opsigte van betaling van losiesgelde en ander reëls - vb onder

Stuur voltooide kontrakvorm direk hier of per e-pos

KONTRAK MET SKOOL EN KOSHUIS TEN OPSIGTE VAN BETALING VAN LOSIESGELDE EN ANDER REëLS

• Ouers van koshuisleerders moet jaarliks opnuut aansoek doen om verblyf in die koshuis; dus geen akkommodasie bloot op grond van vorige inwoning nie.
• Geen verblyf word verleen aan leerders met uitstaande onderrig- en/of losiesgelde nie.
• Alle losiesgelde is vooruitbetaalbaar – binne eerste week van die maand of kwartaal.
• Daar gaan baie streng opgetree word teen ouers wie se losiesgelde nie binne die eerste week van ‘n maand of kwartaal betaal is nie.

METODES VAN BETALING

• Indien u kwartaalliks betaal: Binne eerste week van elke kwartaal.
• Indien u maandeliks betaal: x 11 maande binne eerste week van elke maand (1 Januarie tot 1 November).
• Die laaste paaiement is dus in die eerste week van November betaalbaar.

BANKBESONDERHEDE VAN KOSHUIS

Huis CJ Pauw
Nedbank
162 653 2427
Takkode: 198 765

Ouers, wat kwalifiseer vir losiestoelae, kan, wanneer die skool begin, ’n vorm by Mev Blom kom afhaal en daarvoor aansoek doen.

Ons wys Stilbaai-ouers daarop dat geen Graad 8 en 9-leerders kwalifiseer om in aanmerking vir ‘n losiesbeurs te kom nie, aangesien Melkhoutfontein Primêr se leergang tot Graad 9 uitgebrei is. Leerders word verplig om hul naaste skool by te woon, indien hulle vir ‘n losiesbeurs in aanmerking wil kom.

Ten opsigte van die toepassing van dissipline in die koshuis, geld die volgende:

• Die reëls word gereeld hersien en deur die Beheerliggaam van die skool goedgekeur.
• Strawwe word aan herhaalde oortreders opgelê deur middel van strafpunte wat vir elke oortreding toegeken word. Die straf vir kleiner oortredings in die koshuis is detensieklasse in die middae en die verrig van “gemeenskapsdiens”. Gemeenskapsdiens behels die uitvoer van take in en om die koshuis. Die superintendent administreer hierdie stelsel.
• Ernstiger gevalle, wanneer verhore ter sprake is, word deur die Beheerliggaam van die skool hanteer met die oog op skorsing en/of uitsetting.

VERKLARING

1. My kind is nie uit ’n vorige skool/koshuis geskors of gevra om ’n instansie te verlaat a.g.v. dissiplinêre redes nie.
2. Ek sal minstens 30 dae vooruit, skriftelik kennis gee indien die koshuis verlaat word.
3. Ek my aan die huishoudelike reëls van die koshuis onderwerp.
4. Ek aanvaar dat die superintendent in loco parentis vir alle leerders in die koshuis optree en gemagtig word om as sodanig op te tree as my gevolmagtigde in alle nood-, mediese en ander gevalle.
5. Die inligting soos verstrek na die beste van my wete korrek is.


HANDTEKENING VAN OUER/VOOG: ………………………………………………. DATUM: …………………

Scroll to Top